Czym jest potwierdzenie spłaty kredytu, kiedy się przyda?

W zależności od wysokości zobowiązania, kredytobiorca musi dokonywać regularnych wpłat nawet przez okres kilkudziesięciu lat. Nie dziwi więc, że wpłata ostatniej raty może być wielką ulgą. Pomimo euforii, warto jednak dopilnować formalności i zadbać o uzyskanie potwierdzenia spłaty kredytu, ponieważ będzie to istotny dokument w przyszłych działaniach.

Czym jest potwierdzenie spłaty kredytu?

Jak wynika z nazwy, potwierdzenie spłaty kredytu, jest oficjalną informacją wydaną przez bank, która potwierdza zakończenie spłaty zobowiązania oraz mówi o tym, iż dokonana została wpłata ostatniej raty kredytu. Innymi słowy, dokument ten mówi o tym, że bank nie ma podstaw, do domagania się od kredytobiorcy jakichkolwiek środków finansowych.

Skupiając się dokładnie na tym, czym jest omawiana informacji, można powiedzieć, że jest to bezpośrednia odpowiedź na wniosek o potwierdzenie kredytu. Jest to istotne, ponieważ banki najczęściej nie wychodzą same z inicjatywą jawnego potwierdzenia zamknięcia zobowiązania. Jest to związane głównie, z tym że nie leży to w interesie instytucji, aby dostarczać klientowi podstaw, na przykład do wykreślenia banku z ksiąg wieczystych.

Potwierdzenie spłaty kredytu do wykreślenia banku z księgi wieczystej

Analizując kredyt hipoteczny krok po kroku, warto pamiętać, że po jego spłacie, możliwe jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Aby tego dokonać, kredytobiorca musi jednak sam podjąć konieczne działania u notariusza, a dokumentem niezbędnym do zakończenia procedury, będzie właśnie potwierdzenie spłaty kredytu. Hipoteka, czyli prawo rzeczowe do nieruchomości jest formą zabezpieczenia dla banku, podczas udzielania kredytu. Warto więc pamiętać, że po spłacie wszystkich należności, bardzo łatwo się jej pozbyć z dokumentów.

Aby usunięcie hipoteki z księgi wieczystej było możliwe, należy wystosować odpowiednie pismo do banku o potwierdzenie spłaty kredytu, które powinno stanowić wystarczający dowód stanu faktycznego dla notariusza. Warto pamiętać tego rodzaju szczegółach, ponieważ podobna darmowa prośba o potwierdzenie spłaty kredytu może również pomóc ustrzec się pociągnięcia do odpowiedzialności w wyniku niedopatrzenia.

Potwierdzenie spłaty kredytu przeciw roszczeniom banku

Kredyt można uznać za spłacony, kiedy bank otrzyma od klienta zwrot pobranej kwoty środków finansowych, łącznie z wszelkimi odsetkami i przewidzianymi kosztami dodatkowymi. Niedopatrzenie i zwykłe pominięcie przynajmniej jednej wpłaty może więc skutkować tym, że w przyszłości bank mógłby dochodzić od klienta dodatkowych opłat. Aby uniknąć pomyłek i zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędnymi roszczeniami banku, warto złożyć pismo do banku o potwierdzenie spłaty kredytu, które będzie potwierdzeniem, że żadna ze stron nie ma wobec siebie żadnych dodatkowych zobowiązań.

Mówiąc o tym, czym jest potwierdzenie spłaty kredytu i kiedy się przyda, można więc przyjąć, że jest to oficjalna informacja udzielona przez bank, która mówi o tym, iż kredytobiorca wywiązał się z podjętego zobowiązania w całości. Dokument ten najczęściej przydaje się podczas usuwania hipoteki z ksiąg wieczystych oraz stanowi zabezpieczenie, na wypadek przyszłych żądań spłat przez bank.